ינוטליש חכ לש הערל לוצינ

?עודמו ?ריתסהל םהל שי המ

:"תונורחא תועידי" ןותיעב העידי המסרפתה 25.11.99 -ב
הנווכה לע שארמ הנכדוע אל ,לברא הנדע ,הנידמה תטילקרפ"
".ונונאו טפשמ לש לוקוטורפה תא םוסרפל ריתהל

,לוקוטורפה םוסרפ תא ריתהל רבד לש ופוסב טילחה טפשמה תיב
,תסנכב ןוחטבו ץוח תדעו ר"וי ,רודירמ ןד ירבדל
."ינוחטיבה םרוגה לש תקיודמ הדובע התשענ"
.הנידמב שממ לש העיגפ ןיאש רוריבב הלוע ןאכמ

ולא םימוסרפב תאצומ םירצמ ומכ הנידמ"ש איה היעבה
.(ן"מאב ריכב רבעשל ,עובלג סומע ירבד) "ונתוא חגנל הביס
:בר ללשכ תאז אצומ סרפ ןועמש
".תונכש תונידמ םע םיסחיב תינידמ העיגפ םושמ שי םוסרפב"
. . .ביגמ וניא ,יול דוד ,ץוחה רש עודמ תעדל ןיינעמ

."םירצמ םע ונסחיב עוגפל הלולעש היצקובורפ וז" :םג רמא סרפ
?הזה "םולש"ה יסחיב לקלקל רשפא דוע המו ?היצקובורפ שוריפ המ

?תמאה ןכיה